Raporty.

Okresowe

Skonsolidowany Raport Półroczny H1 2019 .

28 sierpnia 2019

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ TEN SQUARE GAMES S.A. ZA OKRES 1.01.2019 – 30.06.2019


Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1HY19


Raport ESPI


Oświadczenie Zarządu 1HY19


Raport PKF JSF 30.06.19


Raport PKF SSF 30.06.19


Sprawozdanie Zarządu z Działalności 1HY19