Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 16/2019 .

26 kwietnia 2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. “Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 maja 2019 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce “Investors – Walne Zgromadzenia”.