Raport bieżący 19/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 19/2020 .

21 kwietnia 2020

Decyzja Prezesa Zarządu o rezygnacji z ubiegania się o wybór następnej kadencji

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.04.2020 r. powziął informację o decyzji Prezesa Zarządu Spółki Pana Macieja Popowicza o rezygnacji z ubiegania się o wybór w Zarządzie Spółki następnej kadencji. Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone w dniu 21.04.2020 r. Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Maciej Popowicz zadeklarował, że po wygaśnięciu mandatu w Zarządzie Spółki pozostanie w Spółce skupiając się na jej strategii.

Pan Maciej Popowicz oświadczył, że jako akcjonariusz posiadający znaczny pakiet akcji Spółki, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie Macieja Zużałka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji – na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

Mandat Pana Maciej Popowicza jako Prezesa Zarządu w Spółce wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2019.