RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 .

17 grudnia 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Długosza 60.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z załącznikiem.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenie”.