Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 29/2019 .

8 października 2019

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 3Q 2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w trzecim kwartale 2019 roku wyniosły 67,9 mln zł w porównaniu do 49,9 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale.

W szacunkowej kwocie przychodów 57,7 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi 85% skonsolidowanych przychodów.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019, który zostanie opublikowany 26 listopada 2019 roku.