Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 3/2018 .

7 czerwca 2018

Rejestracja akcji w KDPW

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Spółka powzięła wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) uchwały nr 243/2018, na podstawie której Zarząd KDPW postanowił: (i) przyznać Spółce status uczestnika KDPW w typie Emitent, (ii) pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym zarejestrować 5.231.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLTSQGM00016, oraz (iii) w dniu 20 kwietnia 2018 r. zarejestrować w KDPW 2.043.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLTSQGM00024.

Zgodnie z uchwałą KDPW, rejestracja akcji, o których mowa w pkt (i) powyżej, nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym.