Raport bieżący 30/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 30/2020 .

20 maja 2020

Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania w skład Zarządu nowej kadencji:

Pana Macieja Zużałka – Prezes Zarządu;

Pana Arkadiusza Pernala – Wiceprezes Zarządu;

Pani Magdaleny Jurewicz – Członek Zarządu.

Nowa, wspólna, trzyletnia kadencja Zarządu rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, które zaplanowane jest na dzień 20 maja 2020 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Maciej Zużałek:

  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
  • na dzień powołania jest Członkiem Zarządu w spółkach: Nova Medicina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Verdeat sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz zasiada w Radach Nadzorczych Spółek: Smyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Dr Gerard sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim, Neo Hospital sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Neo Robotics One sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; oraz jest komandytariuszem w Bridgepoint sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Nowy Kapitał Ziemski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, Nova Medicina sp. z o.o. One sp.k. z siedzibą w Warszawie, Nova Medicina sp. z o.o. One sp.k. Invest sp.k. z siedzibą w Warszawie, Neo Hospital sp. z o.o. One sp.k. z siedzibą w Krakowie, Verdeat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Suchym Lesie, z których żadna nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
  • nie uczestniczy w innych Spółkach, które są konkurencyjne jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Arkadiusz Pernal:

  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
  • nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A. która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Magdalena Jurewicz:

  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
  • nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A. która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

CV_Arkadiusz_Pernal.pdf

CV_Maciej_Zuzalek.pdf

CV_Magdalena_Jurewicz.pdf