Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 5/2018 .

7 czerwca 2018

Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. Spółka otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 435/2018 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki („Uchwała”), tj.: 7.275.000 akcji Spółki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.