RAPORT BIEŻĄCY 65/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 65/2020 .

17 grudnia 2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 16 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą powołania w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji:

Pana Arkadiusza Pernala – Członek Rady Nadzorczej.
Zgodnie z uchwałą, powołanie następuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Arkadiusz Pernal:
-nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
-nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A. która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
-nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki

Zyciorys_Arkadiusz_Pernal.pdf