Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 13/2023 .

21 kwietnia 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. Pan Maciej Zużałek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w zarządzie Spółki ze skutkiem na koniec dnia 22 maja 2023 roku.

Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Macieja Zużałka jest zakończenie jego misji na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki i zmiana priorytetów strategicznych Spółki.

Jednocześnie, w dniu 21 kwietnia 2023 r. Pan Wojciech Gattner złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na koniec dnia 22 maja 2023 roku. Pan Wojciech Gattner złożył rezygnację z funkcji w zarządzie, ale pozostaje w Spółce. Jego intencją jest pełne zaangażowanie operacyjne w prace nad strategię produktową głównych gier Spółki. 

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść oświadczenia Rady Nadzorczej.

Oświadczenie Rady Nadzorczej:

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki złożoną przez Pana Macieja Zużałka ze skutkiem na koniec dnia 22 maja 2023 roku. Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Macieja Zużałka jest zakończenie jego misji na tym stanowisku i zmiana priorytetów strategicznych Spółki. Rada Nadzorcza jest wdzięczna Maciejowi Zużałkowi za jego wkład w rozwój Spółki, w szczególności w obszarze M&A i inwestycji, które pozwoliły zdywersyfikować portfel produktów Ten Square Games S.A.
Jednocześnie, po przeprowadzeniu konsultacji i oceny różnych opcji, Rada Nadzorcza planuje powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Ilczukowi, członkowi zarządu Ten Square Games od 21 stycznia 2021 roku. Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres wyzwań stojących przed Spółką, a także decyzję Zarządu Spółki o skupieniu się na rozwoju głównych produktów Spółki, kandydatura Pana Andrzeja Ilczuka idealnie wpisuje się w plany Spółki na najbliższą przyszłość. 

Jednocześnie, Rada Nadzorcza przychyliła się do inicjatywy Pana Wojciecha Gattnera, który zaproponował rezygnację z pełnienia przez niego funkcji członka zarządu i poświęcenie całego swojego czasu w Spółce na pracę operacyjną nad dalszym rozwojem głównych produktów Ten Square Games. W opinii Rady Nadzorczej, w związku ze zmniejszeniem skali działalności Spółki, pełne zaangażowanie Pana Gattnera w pracę nad produktami Spółki niesie ze sobą dodatkowy potencjał generowania wartości dla Spółki. 

Rada Nadzorcza nie przewiduje dalszych zmian w składzie Zarządu Spółki w najbliższym czasie. W opinii Rady Nadzorczej kompozycja Zarządu w nowym składzie zapewni Spółce sprawną i kompetentną strukturę zarządczą.