Raport bieżący nr 15/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 15/2021 .

23 czerwca 2021

Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta:  TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2021 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Załączniki

Treść uchwał podjętych na ZWZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach