Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 24/2023 .

19 września 2023

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadane w dniu 18 września 2023 r. przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 428 § 6. Kodeksu spółek handlowych:

  1. czy nowy skład Zarządu zamierza podjąć czy też podejmuje działania mające przywrócić sprzedaż “Fishing Clash” w Chinach, jeśli tak to jakie?
  1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca na powyższe pytanie, kiedy Zarząd zakłada lub oczekuje, że mogłoby nastąpić przywrócenie sprzedaży “Fishing Clash” w Chinach?
  1. Jeśli odpowiedź na pyt. 1 jest twierdząca, czy Zarząd posiada szacunki w zakresie wartości jakie przychody mogłyby zostać wygenerowane w perspektywie 12 miesięcy od dnia uruchomienia sprzedaży?

 

Odpowiedź Ten Square Games S.A.:

Zarząd Spółki prowadzi bardzo wstępne rozeznanie, czy ponowne wejście na rynek chiński jest dla Ten Square Games S.A. obecnie opłacalne. Taki ruch wymagałby nawiązania współpracy  podmiotem, który może prowadzić działalność na rynku chińskim i ponownego uzyskania na jego rzecz licencji na dystrybucję gier Spółki na rynku chińskim. Ten Square Games nie posiada obecnie takiej umowy (poprzednia wygasła), a rozmowy z żadnym z podmiotów nie są na zaawansowanym etapie. Nie jest to obecnie priorytetowy projekt dla spółki i nie ma on określonego harmonogramu. 

Spółka nie posiada szacunków potencjalnych wpływów dystrybucji gier na rynku chińskim. Warto pamiętać, że podczas dystrybucji Fishing Clash na rynku chińskim przez spółkę zależną NetEase Ten Square Games osiągnął najwyższe wpływy z tego tytułu w 2022 r. Wyniosły one 3,9 mln PLN i ich skala nie była istotna z perspektywy finansowej Spółki. Spółka informowała o tym w oświadczeniu opublikowanym w dniu 22 marca 2023 r. na stronie korporacyjnej: https://tensquaregames.com/pl/2023/03/22/rozwiazanie-umowy-na-dystrybucje-gry-fishing-clash-w-chinach/

oraz w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2022 roku: https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2023/03/TSG_Raport_Roczny_2022_SDZ_POL_final.pdf

Dystrybucja gier na rynku chińskim jest wyzwaniem ze względu na kosztowny i długotrwały proces licencyjny oraz brak wpływu Spółki na decyzje odnośnie budżetu marketingowego i sposobu promocji gry na rynku chińskim. Decyzje te podejmuje podmiot, który otrzymuje licencję na dystrybucję gry od rządu chińskiego.