Aktualności.

2023

Grupa Ten Square Games w 2022 roku: stabilizacja wyników finansowych po roku pełnym wyzwań dla branży gier mobilnych .

28 mar 23
Autor: Nina Grabos
8 minuty

Pomimo kumulacji negatywnych czynników rynkowych, których skutki były widoczne w wynikach Grupy w drugim kwartale 2022 roku, kolejne okresy sprawozdawcze przyniosły dynamiczną odbudowę (3.kw.) i stabilizację (4.kw.) wyników finansowych Ten Square Games. Jednak, podobnie jak cały rynek gier mobilnych, Grupa Ten Square Games zakończyła 2022 rok wynikami niższymi niż w rekordowym 2021 roku. Skonsolidowane płatności użytkowników gier osiągnęły poziom 542 mln PLN, a łączne przychody ukształtowały się na poziomie 538,5 mln PLN. Skorygowana EBITDA wyniosła 140,8 mln PLN. Na koniec roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 126,6 mln PLN. Zapewnia to Grupie stabilność finansową i możliwość dalszego rozwoju. Na wyniki netto Grupy w 2022 roku negatywnie wpłynęły odpisy związane głównie z zamkniętymi projektami.

Na niższe wyniki Grupy Ten Square Games wpływ miały głównie czynniki zewnętrzne oraz decyzja Spółki o zwiększeniu nakładów na marketing w grze Fishing Clash w trakcie pandemii. Po zniesieniu lockdownów, zaangażowanie graczy, którzy ponownie uzyskali dostęp do wszystkich form rozrywki w naturalny sposób zmniejszyło się, w konsekwencji czego rynek gier mobilnych odnotował spadek. W 2022 roku rynek wracał do równowagi i ma przed sobą długoterminowe perspektywy wzrostu dzięki pokoleniu graczy, dla których telefon jest integralną i centralną częścią życia. Ponadto, zablokowanie dostępu graczom z Rosji i Białorusi do gier po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę przełożyło się bezpośrednio na poziom przychodów Grupy, a dodatkowo również na dynamikę i konkurencyjność rozgrywek, w szczególności w flagowym tytule Fishing Clash. Udział rynku rosyjskiego w płatnościach z gier w 2021 roku wyniósł ok. 5,3% – w tym ok. 6,5% dla gry Fishing Clash i 2,5% dla gry Hunting Clash. Post pandemiczne zawirowania rynkowe oraz wojna w Ukrainie miały swoje odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i narastającej niepewności otoczenia rynkowego, które wpłynęły negatywnie na sentyment konsumentów i ich skłonność do wydawania wolnych środków. Te czynniki pozostają również największymi wyzwaniami w działalności Grupy w 2023 roku.

– Wyników ubiegłego roku nie należy porównywać z rekordowymi wskaźnikami z okresu pandemii, które wspierane były niespotykanymi wcześniej okolicznościami, w tym lockdownami. Aby w pełni ocenić jak zmieniła się Grupa Ten Square Games, warto zestawić zeszłoroczne wyniki z tymi sprzed wybuchu pandemii, która istotnie zmieniła dynamikę rynku oraz wpłynęła na tempo rozwoju Grupy. W porównaniu do 2019 roku płatności z gier Grupy Ten Square Games wzrosły ponad dwukrotnie, wynik skorygowana EBITDA był wyższy o ponad 60%, a nadwyżkę wygenerowanej gotówki przeznaczyliśmy na inwestycje we włoskie studio Rortos oraz krakowskie studio Gamesture. Tym samym zrobiliśmy kolejny krok na drodze do dywersyfikacji portfela naszych tytułów. Dodatkowo, dzięki wysokim przepływom gotówkowym z działalności operacyjnej wypłaciliśmy dywidendę zarówno za 2020 rok, jak i 2021 rok w wysokości 10 PLN na akcję. – mówi Maciej Zużałek, Prezes Zarządu Ten Square Games SA. 

W trakcie pandemii główny tytuł Grupy – Fishing Clash – odnotował rekordowe wyniki. Było to możliwe dzięki największej w historii Spółki inwestycji w marketing, której sprzyjały wyjątkowo niskie koszty pozyskania użytkowników w 2020 roku. Pozwoliło to dotrzeć w zasadzie do całej grupy docelowej gry i pozyskać aż 140 mln nowych graczy. Po zniesieniu lockdownów utrzymanie dalszego wzrostu liczby użytkowników z tak zawyżonej bazy okazało się niemożliwe m.in. ze względu na ograniczoną objętość  grupy docelowej,  naturalny spadek zaangażowania użytkowników oraz istotnie mniejsze wydatki marketingowe. Po ukształtowaniu się bazy użytkowników na po pandemicznym poziomie Spółka dostrzega przestrzeń do dalszych wzrostów w grze i podejmuje działania by je zrealizować.    

Gra Fishing Clash wygenerowała w 2022 roku niemal 356 mln PLN płatności.  Po trudnym początku roku, poziom kwartalnych płatności ustabilizował się, a wprowadzone w maju ub. r. zmiany w grze, poprzez poprawę parametrów zachowań graczy, pozwoliły także na ponowne zwiększenie budżetów marketingowych. Na koniec 2022 roku gra miała około 2,2 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Tytuł utrzymał pozycję lidera w segmencie gier wędkarskich z udziałem na poziomie 92%, a płatności w nim wygenerowane stanowiły prawie 66% wszystkich płatności Grupy.

Udział Hunting Clash w segmencie gier łowieckich wyniósł 89%, a płatności uzyskane z gry stanowiły blisko 23% wszystkich płatności Grupy. To m.in. zasługa wzrostu płatności w tym tytule o 6% w 2022 roku.

W minionym roku do płatności Grupy dołożyły się także gry przejętej w lipcu 2021 roku spółki Rortos, z czego dwa starsze tytuły – Airline Commander i Real Flight Simulator wygenerowały 29,4 mln PLN. Najnowsza produkcja włoskiego studia – gra Wings of Heroes miała swoja globalną premierę w październiku 2022 roku. Gra została dobrze przyjęta przez graczy, a jej krótkoterminowe parametry są najlepsze w historii TSG. Tytuł ten już stał się trzecim największym pod względem wpływów dziennych w Grupie. Ten Square Games planuje intensywny rozwój tytułu przez najbliższe dwa lata i  zwiększanie udziału w perspektywicznym segmencie symulatorów lotów podobnie jak miało to miejsce w przypadku Fishing Clash i Hunting Clash w ich kategoriach rynkowych.

W 2022 roku Grupa intensywnie pracowała nad nowymi grami  – Undead Clash oraz Fishing Masters. W pierwszej z nich zdecydowano się na wprowadzenie zmiany w rozgrywce, która ma duży potencjał angażowania szerszej grupy odbiorców, ale wymaga dalszych prac. Prace w drugim tytule postępują zgodnie z planem i koncentrują się na przygotowaniu gry do wprowadzenia na rynek. W tym czasie podjęto również decyzję o uporządkowaniu portfela produktów i rezygnacji z dalszego rozwoju dwóch projektów – Football Elite oraz Magical District. Zmiany w rozgrywce Undead Clash oraz zamknięcie dwóch projektów skutkowały koniecznością dokonania odpisów poniesionych nakładów prace rozwojowe, co obciążyło wynik netto Grupy łączną kwotą 23,6 mln PLN. W 2023 rok Grupa wchodzi z nowym podejściem do procesu produkcyjnego w przyszłości, co w opinii Zarządu Spółki pozwoli efektywniej niż dotychczas decydować o tym, w rozwój których tytułów należy inwestować.

– Efekty prac deweloperskich w Undead Clash i Fishing Masters zdefiniują dalsze kroki rozwojowe Grupy i posłużą m.in. do aktualizacji planów jej dalszego rozwoju. W 2023 roku priorytetem dla Spółki pozostaje utrzymanie pozycji lidera i próba zwiększenia przychodów w dwóch głównych tytułach oraz dynamiczny rozwój Wings of Heroes przy wsparciu zespołu i infrastruktury Ten Square Games. Zależy nam również na jeszcze lepszym wykorzystaniu kompetencji i wiedzy w Grupie po dołączeniu do niej Rortosa i zwiększeniu zaangażowania w Gamesture. Dlatego integracja nabytych aktywów i pełne włączenie ich w ekosystem  Grupy Ten Square Games pozostają kluczowym tematem w 2023 roku. –  mówi Maciej Zużałek, Prezes Zarządu Ten Square Games SA. 

Czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na wyniki Grupy to przede wszystkim obecna i rosnąca niepewność ekonomiczna oraz geopolityczna, a także wysoka inflacja. W dłuższym terminie mogą one kształtować  zachowania graczy, a tym samym wpływać na możliwość pozyskiwania przez Grupę płatności w grach. Spółka wchodzi w ten niepewny czas z bezpiecznym saldem środków pieniężnych oraz zdywersyfikowanym portfelem produktów. Konsekwentna realizacja założeń strategicznych coraz bardziej przybliża Ten Square Games do realizacji celu jakim jest stworzenie platformy gier mobilnych free-to-play, oferującej zdywersyfikowany i rosnący portfel tytułów.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. Tworzy ją blisko 500 osób pracujących w studiach we Wrocławiu, Warszawie i Bukareszcie. Ten Square Games S.A. nabyło studio Rortos w Weronie, a także pakiet mniejszościowy w krakowskim studio Gamesture. W portfolio Grupy znajdują się m.in. Fishing Clash, jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, Hunting Clash, realistyczny symulator polowania, a także Airline Commander, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów oraz Wings of Heroes, którego globalna premiera miała miejsce w październiku 2022 r.  

zobacz także .

05 sty 21

Ten Square Games: wstępne wyniki sprzedażowe po czwartym kwartale 2020

Wrocław, 5 stycznia 2021 Szacunkowe skonsolidowane przychody Ten Square Games S.A., bez uwzględnienia przychodu odroczonego…

czytaj więcej
31 sty 23

Ten Square Games zwiększa swoje zaangażowanie w krakowskie studio Gamesture

Ten Square Games S.A. zwiększa swój udział w spółce Gamesture z 25% do 37%. Finansowanie…

czytaj więcej
09 sty 19

Ten Square Games kandydatem na Mistrza GPW 2018 w plebiscycie „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl

9 stycznia 2019 r. Ten Square Games znalazła się w gronie 16 spółek notowanych na…

czytaj więcej