Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 14/2019 .

18 kwietnia 2019

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019r. podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018 w wysokości 37.022.951,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) w ten sposób że:

  1. kwotę 27.310.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych) zaproponował przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;2.
  2. kwotę 9.712.451,00 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) zaproponował przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019 r.

W uzasadnieniu wniosków Zarząd wskazał, że rekomendowany podział zysku uwzględnia wysokość zysku wypracowanego przez Spółkę, sytuację finansową Spółki, jej potrzeby kapitałowe oraz wysokość kwot, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy. Rekomendowana kwota dywidendy stanowi równowartość 75% skonsolidowanego zysku netto. Tym samym rekomendacja zgodna jest z przyjętą przez Spółkę polityką dywidendy.

Rekomendowane przez Zarząd terminy dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016.

Przedmiotowe wnioski zostaną zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2018 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.