Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 14/2020 .

3 kwietnia 2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) Grupy Kapitałowej Ten Square Games w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 94,9 mln zł w porównaniu do 78,6 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie).

W szacunkowej kwocie przychodów 84,7 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi 89% skonsolidowanych przychodów.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport za okres zakończony 31 marca 2020 roku, który będzie opublikowany 25 maja 2020 roku.