RAPORT BIEŻĄCY 15/2019 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 15/2019 .

24 kwietnia 2019

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 37 022 951 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) podzielić w następujący sposób:

  1. kwotę 27 310 500,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;
  2. kwotę 9 712 451,00 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2018 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.