Raport bieżący 17/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 17/2020 .

16 kwietnia 2020

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020r. podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019 w wysokości 73.796.395,00PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) w ten sposób że:

  1. kwotę 27.371.906,10 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych 10/100) zaproponował przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;
  2. kwotę 46.424.488,90 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) zaproponował przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 29 maja 2020r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2020r.

W uzasadnieniu wniosku Zarząd wskazał, że rekomendowany podział zysku uwzględnia wysokość zysku wypracowanego przez Spółkę, sytuację finansową Spółki, jej przyszłe potrzeby kapitałowe oraz aktualną sytuację na świecie i związaną z tym niepewność na rynkach finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką dywidendową Spółka wypłaca do 75% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, natomiast biorąc pod uwagę wskazane powyżej czynniki proponowana przez Zarząd kwota dywidendy za 2019 rok wynosi 36% skonsolidowanego zysku netto i jest również zgodna z przyjętą polityką.

Rekomendowane przez Zarząd terminy dotyczące dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016.

Przedmiotowe wnioski zostaną zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2019 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.