Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 20/2019 .

24 maja 2019

Informacja na temat dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. “Spółka” informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 37.022.951,00 złotych _słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych_ zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwota 27.310.500,00 złotych _słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy i pięćset złotych_ zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 złotych _słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy_ na akcję;
2. kwota 9.712.451,00 złotych _słownie: dziewięć milionów siedemset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych_ zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2019 roku.

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7.225.000 akcje.