Raport bieżący 21/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 21/2020 .

21 kwietnia 2020

Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 73.796.395,00PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 27.371.906,10 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych 10/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 PLN (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) na akcję;

2) kwotę 46.424.488,90 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 29.05.2020r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 10.06.2020r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2019 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.