Raport bieżący 22/2019 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 22/2019 .

11 czerwca 2019

Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A.

 oraz Spółki Ten Square Games za 2018 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka”  w nawiązaniu do informacji przekazanych w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje uzupełnienie i doprecyzowanie informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games za 2018 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2019 roku.

Załączniki: Uzupelnienie raportu okresowego