Raport bieżący 24/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 24/2020 .

30 kwietnia 2020

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanego raportem bieżącym numer 22/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Zmiana dotyczy sposobu zgłaszania zdalnego udziału w ZWZ przez akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane. Zgłoszenie zdalnego udziału w ZWZ przez akcjonariuszy z akcji zdematerializowanych jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Wbrew informacjom podanym w pierwotnej treści ogłoszenia o ZWZ, zgłoszenie zdalnego udziału w ZWZ przez akcjonariuszy akcji zdematerializowanych nie może zostać skutecznie złożone za pośrednictwem Spółki.

Powyższa zmiana wynika z weryfikacji i doprecyzowania warunków zdalnego udziału w ZWZ Spółki akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, które zostało dokonane przez Spółkę w porozumieniu z KDPW (dostawcą aplikacji eVoting) i podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych.

W załączniku Spółka przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zaktualizowane