Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 28/2019 .

24 września 2019

Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. “Spółka” informuje, że dzisiaj została doręczona Spółce interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych i zagadnień związanych z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

W interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej _”Organ”, “KIS”_, potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki w zakresie dwóch z trzech zagadnień, przedstawionych Organowi we wniosku o wydanie interpretacji.

Organ za prawidłowe uznał stanowisko Spółki w zakresie ustalenia:

1_ że Aplikacje _tj. tworzone i dostarczane przez Spółkę gry online w szczególności na przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne_, w tym Funkcje Dodatkowe _dodatkowe funkcjonalności takie jak na przykład: wirtualne przedmioty dostępne w Aplikacjach, dodatkowe lokalizacje w Aplikacjach_, udostępniane w ramach Aplikacji w zamian za mikropłatności – w rozumieniu przepisów o IP Box są w całości programami komputerowymi, wytwarzanymi przez Spółkę,
2_ że ponoszone przez Spółkę koszty związane z Aplikacjami i Funkcjami Dodatkowymi, stanowią koszty działalności badawczo – rozwojowej związanej z wytworzeniem Aplikacji, które w wymienionych rodzajach należy zaliczyć do kategorii kosztów kwalifikowanych zgodnie z ulgą.

Spółka we wniosku zadała również pytanie o kwalifikacje uzyskiwanych przychodów, jednakże w tym zakresie Organ odmówił wydania interpretacji.

Biorąc pod uwagę otrzymaną od KIS interpretację dotyczącą kosztów _opisaną powyżej_ oraz brak interpretacji dotyczącej przychodów, Zarząd Spółki rozpoczyna pracę nad wdrożeniem stosowania ulgi IP BOX, jednak nie może obecnie precyzyjnie określić skali pozytywnego wpływu otrzymanej w dniu dzisiejszym interpretacji KIS na wynik netto Spółki. Zarząd wspólnie z doradcami pracuje nad wypracowaniem odpowiedniego modelu ujmowania przychodów związanych z kwalifikowanymi prawami pozwalającymi na korzystanie w pełni z ulgi IP BOX w roku 2019 i latach kolejnych.