Raport bieżący 30/2019 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 30/2019 .

12 listopada 2019

Ujawnienie stanu posiadania –  zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: 

art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Arkadiusza Pernala sporządzone na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: