Raport bieżący 33/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 33/2020 .

20 maja 2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 20 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące powołania w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Pana Marcina Biłosa – Członek Rady Nadzorczej
Pani Kingi Stanisławskiej – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Marcin Biłos:
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
– nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A. która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
-nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Kinga Stanisławska:
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

CV_Marcin_Bilos.pdf

CV_Kinga_Stanislawska.pdf