Raport bieżący 38/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 38/2020 .

4 czerwca 2020

Komunikat KDPW – Rejestracja Akcji Serii B 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących 35/2020 z dnia 21 maja 2020 roku oraz 36/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszy powziął informację o wydaniu w dniu 2 czerwca 2020 roku przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego o rejestracji w KDPW 16 245 (szesnastu tysięcy dwustu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych kodem ISIN PLTSQGM00016 („Akcje”). Data rejestracji: 3 czerwca 2020 roku.

Tym samym Zarząd informuje, że spełnił się warunek przewidziany w uchwale nr 400/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW, o wydaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku.