Raport bieżący 39/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 39/2020 .

10 czerwca 2020

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. (”Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści:

 • § 1
 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.606,60 PLN (dwa tysiące sześćset sześć złotych i sześćdziesiąt groszy).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 26 066 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcje”).
 3. Akcje pokryte zostaną wkładem pieniężnym a cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy).
 4. Akcje uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane
  po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie
  za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane
  po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym
  w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy,
  w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
 5. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020r., poz. 89) oraz będą przedmiotem ubiegania
  się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 6. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Zarząd Spółki do osób znajdujących się na Liście Uczestników Programu (zgodnie z definicją zwartą
  w regulaminie programu motywacyjnego („Program”) ustanowionego na podstawie Uchwały w Sprawie Programu („Regulamin”), których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej. Liczba osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie:
  stu czterdziestu dziewięciu) osób.
 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości prawa poboru Akcji, z zastrzeżeniem, że uprawnionymi do objęcia Akcji są osoby znajdujące się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, leży w interesie Spółki, gdyż Program ma za zadanie (i) zapewnić kluczowym dla rozwoju Grupy osobom partycypację w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz (ii) trwale związać
  z Grupą Uczestników Programu. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Grupy, do działania
  w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia Akcji.
 8. Oferta objęcia Akcji zostanie złożona poszczególnym osobom znajdującym się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni
  od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 9. Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji,
  po otrzymaniu oferty objęcia Akcji, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 • § 2

Szczegółowe warunki emisji Akcji, w tym szczegółowe informacje dotyczące:

1) składania oświadczeń o objęciu Akcji i wzory dokumentów;

2) opłacania Akcji;

3) wydawania Akcji;

4) deponowania Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
w tym terminy i obowiązki z tym związane;

– zostały określone w Regulaminie i mają zastosowanie do Akcji.

 • § 3

          Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 726.731,10 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

 1. 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 2. 42 311 (czterdzieści dwa tysiące trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
 • § 4

 Uchwała wchodzi w życie:

1) pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian §6a Statutu Spółki uchwalonych Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 r.;

2) z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego
i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy
sąd rejestrowy.