Raport bieżący 40/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 40/2020 .

17 czerwca 2020

Informacja o zawarciu Umowy sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu: 

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku została zawarta Umowa sprzedaży akcji w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2020 roku dla nowego Prezesa Zarządu Pana Macieja Zużałka („Umowa”). Na podstawie Umowy akcjonariusze Spółki, w tym Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal sprzedają Panu Maciejowi Zużałkowi łącznie 144 825 akcji po cenie nominalnej równej 0,10 PLN,
z czego: 

  1. a) Pan Maciej Popowicz sprzedaje 81 764 akcji, które stanowią 1,13% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. b) Pan Arkadiusz Pernal sprzedaje 39 126 akcji, które stanowią 0,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży dokonanej na podstawie Umowy, Maciej Popowicz będzie posiadać 2 119 024 akcji Spółki, które stanowią 29,26%% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać 1 014 012 akcji Spółki, które stanowią 14,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Wartość transakcji według kursu rynkowego akcji Spółki na moment przyznania instrumentów finansowych wynosi: 72 412 500 PLN.

Zgodnie z „MSSF 2 Płatności w formie akcji” każde przekazanie instrumentów kapitałowych jednostki gospodarczej dokonane przez jej akcjonariuszy kontrahentom dostarczającym towary lub usługi jest płatnością w formie akcji i podlega wycenie zgodnie ze standardem. 

W efekcie zawarcia transakcji, zgodnie z „MSSF 2 Płatności w formie akcji” oraz według szacunków Zarządu dokonanych zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień publikacji nieniejszego raportu, Spółka wykaże w sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał 2020 roku jednorazowo koszt w wysokości 72 398 017,50 PLN.