Raport bieżący 53/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 53/2020 .

1 września 2020

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zarząd Spółki uchwałą numer 1 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (o podjęciu uchwały prze Zarząd Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku).

Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 31.08.2020 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 2.606,60 PLN słownie: dwa tysiące sześćset sześć złotych i sześćdziesiąt groszy i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 726.731,10 PLN (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

a. 7 225 000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 7 225 000 (siedmiu milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
b. 42 311 (czterdzieści dwa tysiące trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do wykonywania 42 311 (czterdziestu dwu tysięcy trzystu jedenastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 7 267 311 (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jedenaście).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia: 15 953,90 ZŁ PLN (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego ma związek z realizacją programu motywacyjnego na lata 2018-2020 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wskazane podwyższenie dotyczy drugiego okresu obowiązywania programu motywacyjnego tj. okresu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Akcje objęte zostały przez kilkanaście osób, które uznane zostały za kluczowe dla działalności grupy kapitałowej Emitenta. Akcje nie maja formy dokumentu i będą przedmiotem rejestracji w KDPW i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje tej puli są objęte zakazem sprzedaży tzw. lock-up do dnia 01.01.2021 roku.

Treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:

§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 726.731,10 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:
1) 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda;
2) 42 311 (czterdzieści dwa tysiące trzysta jedenaście) szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł słownie: dziesięć groszy każda.

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.

Załączniki:
TSG statut tekst jednolity