Raport bieżący 54/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 54/2020 .

6 października 2020

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Zarząd Ten Square Games S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie Grupy Kapitałowej Ten Square Games w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 177,8 mln zł w porównaniu do 170,3 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie oraz 68,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r. również bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie.
W szacunkowej kwocie przychodów 163,3 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę Fishing Clash, co stanowi ok. 92% skonsolidowanych przychodów.
Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez Spółkę jest skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020, który będzie opublikowany 23 listopada 2020 roku.