Raport bieżący 55/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 55/2020 .

7 października 2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE „Rozporządzenie MAR”, zarząd „Zarząd” spółki Ten Square Games S.A. „Spółka”, „Emitent” niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 17.09.2020r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzania MAR.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17.09.2020 roku Spółka powzięła informację o rozważanej przez Arkadiusza Pernala możliwości rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki obecnej kadencji. W związku z powziętą informacją, Zarząd Spółki w dniu 17 września 2020 r. stwierdził w drodze uchwały rozpoczęcie w Spółce procesu mającego na celu weryfikację możliwości dokonania zmian/dywersyfikacji składu Zarządu Spółki obecnej kadencji poprzez podjęcie koniecznych działań przez właściwe organy Spółki, polegające między innymi na niezbędnych konsultacjach z doradcami w zakresie rozpatrzenia możliwości i ścieżki przeprowadzenia zmian w Zarządzie Spółki, a także pozyskania kandydatur na członka/członków Zarządu Spółki obecnej kadencji, rozpoczęcia przez Spółkę rozmów z kandydatem/kandydatami w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie i warunków pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zidentyfikował powyższą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR i podjął decyzję o jej opóźnieniu na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 20 października 2016 r. dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.

W ocenie Zarządu Spółki, niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. negatywnie wpłynąć na przebieg procesu mającego na celu weryfikację możliwości dokonania zmian/dywersyfikacji składu Zarządu Spółki obecnej kadencji, w tym w szczególności w zakresie pozyskania kandydatur i rozmów z kandydatem/kandydatami w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie i warunków pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, który to proces do momentu ujawnienia informacji poufnej miał charakter wewnętrzny pomiędzy Spółką, osobami wchodzącymi w skład jej organów oraz doradcami i przygotowawczy.
Ponadto ujawnienie informacji poufnej mogłoby skutkować nieprawidłową oceną informacji przez opinię publiczną i uczestników rynku, w tym akcjonariuszy Spółki, i nagłymi zmianami kursu akcji Spółki.

Jednocześnie, w ocenie Zarządu:
a. opóźnienie podania do wiadomości publicznej informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, w szczególności ze względu na fakt, że nie występują przypadki opisane w pkt. 5.2.9 Wytycznych ESMA;
b. Spółka zapewniła zachowanie poufności treści informacji poufnej do chwili jej ujawnienia przez Spółkę niniejszym raportem bieżącym.

Ujawnienie informacji poufnej wynika z faktu wygaśnięcia przesłanki wskazującej na możliwość naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta – w dniu 07.10.2020 r. zakończono proces mający na celu weryfikację możliwości dokonania zmian/dywersyfikacji składu Zarządu Spółki obecnej kadencji i osiągnięto porozumienie z Wojciechem Gattnerem, Andrzejem Ilczukiem, Anną Idzikowską oraz Januszem Dziemidowiczem, w zakresie zgód oraz warunków powołania w skład zespołu zarządzającego.