Raport bieżący 6/2018 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 6/2018 .

7 czerwca 2018

Asymilacja akcji

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Spółka otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) uchwały nr 285/2018, na podstawie której KDPW postanawia dokonać w dniu 10 maja 2018 r. asymilacji 2.043.750 (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki oznaczonych kodem PLTSQGM00024 z 5.231.250 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki oznaczonymi kodem PLTSQGM00016.

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLTSQGM00016.

W uchwale wskazano, że z dniem 10 maja 2018 r. kodem PLTSQGM00016 oznaczonych jest 7.275.000 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.