Raport bieżący 63/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 63/2020 .

4 grudnia 2020

Oświadczenia złożone przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 19 listopada 2020 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym m.in. ma być poddana pod głosowanie uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki pana Arkadiusza Pernala „Kandydat”, informuje, że w dniu 1 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie o złożeniu przez Kandydata oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządach następujących spółek zależnych Emitenta: Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o., Tiny Dragon Adventure Games Sp. o.o. oraz Fat Lion Games Sp. z o.o. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2020 roku.
Złożenie rezygnacji było konieczne z uwagi na treść art. 387 kodeksu spółek handlowych, zakazującego łączenia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z pełnieniem funkcji w zarządach spółek zależnych.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Kandydat złożył oświadczenia w przedmiocie zgody na kandydowanie oraz oświadczył o braku przeszkód prawnych powołania do Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2021 roku.