RAPORT BIEŻĄCY 7/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 7/2021 .

21 stycznia 2021

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2021r. powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 16 grudnia 2020 roku.

Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 21.01.2021 roku.

Zmiany Statutu uchwalone zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 4 z dnia 16 grudnia 2020 roku, którą przyjęto nowe brzmienie §15 ust. 2 Statutu nadając mu następującą treść:

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”.

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wraz z rejestracją ww. zmiany w dniu 21.01.2021 roku do skutku doszło powołanie w skład Zarządu obecnej kadencji: Janusza Dziemidowicza, Wojciecha Gattnera, Anny Idzikowskiej oraz Andrzeja Ilczuka. O podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu wymienionych osób wraz z podaniem informacji wymaganych przepisami, Spółka informowała raportem bieżącym numer 67/2020 z dnia 17.12.2020 roku.

Załączniki