Raport bieżący 8/2020 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący 8/2020 .

29 stycznia 2020

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki – Macieja Popowicza oraz Arkadiusza Pernala („Akcjonariusze”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze poinformowali, że w dniu 29 stycznia 2020 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB„), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 963.574 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących nie więcej niż 13,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 13,31% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”). 

Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB:

  1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 230 zł,
  2. łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 963.574, co stanowi 13,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,31% ogólnej liczby głosów w Spółce, z czego:
  1. Maciej Popowicz sprzeda 651.712 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 9,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a
  2. Arkadiusz Pernal sprzeda 311.862 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 4,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB Maciej Popowicz będzie posiadać 2.200.788 akcji Spółki, które stanowią 30,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać 1.053.138 akcji Spółki, które stanowią 14,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

WOOD & Company Financial Services, a.s. pełni rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora (ang. Sole Global Coordinator) w związku z ABB.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.