Raport bieżący nr 11/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 11/2021 .

10 maja 2021

Raport bieżący nr 11/2021

Data sporządzenia: 2021-05-10

Skrócona nazwa emitenta: TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynęło do Spółki zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki złożone przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającej w imieniu funduszy inwestycyjnych: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2021/05/AIP-TFI_Ten-Square-Games-S.A._znaczne-pakiety-akcji_powyzej-5.pdf