Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 13/2021 .

27 maja 2021

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.

W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.