Raport bieżący nr 16/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 16/2021 .

23 czerwca 2021

Informacja na temat dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 150.589.521,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwota 72.673.110,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) na akcję;
  • kwota 77.916.411,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych) zostanie przekazana na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2021 roku.

Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7 267 311 akcje.