Raport bieżący nr 19/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 19/2021 .

30 czerwca 2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), zarząd („Zarząd”) spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę 25 maja 2021r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzania MAR.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona:

Zarząd Spółki informuje, że na posiedzeniu 25 maja 2021 r. postanowił o zawarciu (podpisaniu) przez Emitenta porozumienia Term Sheet w sprawie nabycia przez Emitenta udziałów w Rortos S.r.l. z siedzibą w Veronie („Rortos”) z dotychczasowymi wspólnikami Rortos (łącznie, „Sprzedający”).

Jednocześnie Zarząd Spółki zidentyfikował powyższą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR i podjął decyzję o jej opóźnieniu na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 20 października 2016 r. dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku („Wytyczne ESMA”).

W ocenie Zarządu Spółki, niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji warunków transakcji nabycia przez Emitenta udziałów w Rortos pomiędzy Emitentem oraz Sprzedającymi oraz na rezultat tych negocjacji. Ponadto ujawnienie informacji poufnej mogłoby skutkować nieprawidłową oceną informacji przez opinię publiczną i uczestników rynku, w tym akcjonariuszy Spółki, i nagłymi zmianami kursu akcji Spółki.

Jednocześnie, w ocenie Zarządu Spółki:

  1. opóźnienie podania do wiadomości publicznej informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, w szczególności ze względu na fakt, że nie występują przypadki opisane w pkt. 5.2.9 Wytycznych ESMA;
  2. Spółka zapewniła zachowanie poufności treści informacji poufnej do chwili jej ujawnienia przez Spółkę niniejszym raportem bieżącym.

Ujawnienie informacji poufnej wynika z faktu wygaśnięcia przesłanki wskazującej na możliwość naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta, które nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., tj. w dniu zawarcia umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w Rortos ze Sprzedającymi.