Raport bieżący nr 23/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 23/2021 .

12 lipca 2021

Zarząd Ten Square Games S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 lipca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3 447,20 PLN _słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy_.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 34 472 _słownie: trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch_ akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN _słownie: dziesięć groszy_ każda _zwanych dalej „Akcje”_.
3. Akcje pokryte zostaną wkładem pieniężnym a cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN _słownie: dziesięć groszy_.
4. Akcje uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021r., poz. 328_ oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1_ KSH w drodze złożenia ofert skierowanych przez Zarząd Spółki do osób znajdujących się na Liście Uczestników Programu _zgodnie z definicją zwartą w regulaminie programu motywacyjnego _”Program”_ ustanowionego na podstawie Uchwały w Sprawie Programu _”Regulamin”_, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej_. Liczba osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 _słownie: stu czterdziestu dziewięciu_ osób.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości prawa poboru Akcji, z zastrzeżeniem, że uprawnionymi do objęcia Akcji są osoby znajdujące się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, leży w interesie Spółki, gdyż Program ma za zadanie _i_ zapewnić kluczowym dla rozwoju Grupy osobom partycypację w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz _ii_ trwale związać z Grupą Uczestników Programu. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Grupy, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia Akcji.
8. Oferta objęcia Akcji zostanie złożona poszczególnym osobom znajdującym się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
9. Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji, po otrzymaniu oferty objęcia Akcji, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 2
Szczegółowe warunki emisji Akcji, w tym szczegółowe informacje dotyczące:
1_ składania oświadczeń o objęciu Akcji i wzory dokumentów;
2_ opłacania Akcji;
3_ wydawania Akcji;
4_ deponowania Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym terminy i obowiązki z tym związane;
– zostały określone w Regulaminie i mają zastosowanie do Akcji.

§ 3
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.178,30zł _słownie: siedemset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy_ i dzieli się na:
1_ 7.225.000 _siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda;
2_ 76 783 _siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy_ akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda.”
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.