Raport bieżący nr 28/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 28/2021 .

24 września 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat:

Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2021 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 24.09.2021 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.447,20 PLN słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 730.178,30 PLN (siedemset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

  1. 7 225 000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 7 225 000 (siedmiu milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
    b. 76 783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do wykonywania 76 783 (siedemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 7 301 783 (słownie: siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia: 12 506,70 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześć złotych i siedemdziesiąt groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego ma związek z realizacją programu motywacyjnego na lata 2018-2020 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wskazane podwyższenie dotyczy trzeciego okresu obowiązywania programu motywacyjnego tj. okresu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje objęte zostały przez kilkadziesiąt osób, które uznane zostały za kluczowe dla działalności grupy kapitałowej Emitenta. Akcje nie mają formy dokumentu i będą przedmiotem rejestracji w KDPW i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 730.178,30 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
  • 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  • 76 783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

 

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.

Statut – lipiec 2021