Raport bieżący nr 31/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 31/2021 .

11 października 2021

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pani Magdaleny Jurewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu. Pani Magdalena Jurewicz pełnić będzie funkcję w Zarządzie Spółki począwszy od dnia 21 października 2021 roku.
Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, Pani Magdalena Jurewicz:
a) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
b) nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A.;
c) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pani Magdaleny Jurewicz zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

CV – Magdalena Jurewicz