Raport bieżący nr 32/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 32/2021 .

11 października 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., Zarząd Ten Square Games S. A. („Spółka”) niniejszym ogłasza, że w dniu 11 października 2021 r. podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Spółki („Przegląd”).
Podczas Przeglądu Zarząd dokonał oceny warunków rynkowych oraz przeanalizował różne opcje strategiczne. Przegląd wzbudził znaczne zainteresowanie inwestorów strategicznych i finansowych, które zostało dogłębnie przeanalizowane i potwierdziło zasadność strategii Spółki.
Zarząd Spółki jest przekonany, że skoncentrowanie się na obecnej strategii, działalności i projektach pozostaje najlepszą drogą do osiągnięcia długoterminowego celu Spółki, jakim jest dalszy rozwój i maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym pozostaniu spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.