Raport bieżący nr 34/2021 – Ten Square Games – one of the biggest mobile games development companies in Poland

Raporty.

Bieżące

Raport bieżący nr 34/2021 .

26 października 2021

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu 22 października 2021 roku wydał oświadczenie nr 1252 w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 34 472 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, KDPW postanowił o zawarciu umowy i warunkowej rejestracji w depozycie 34 472 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLTSQGM00016 („Akcje”). Warunkiem rejestracji Akcji jest ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Zarejestrowanie Akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Pełna treść oświadczenia KDPW w załączeniu raportu.

Załącznik